ITA 2563 
 
ไตรมาส 3
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
EB 2 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
EB 2 ข้อ 2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 2 ข้อ 2 ประกาศ การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
EB 2 ข้อ 2 ประกาศ บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่งข้อสั่งการ การกำหนดมาตรการ กลไก เพื่อความโปร่งใส
EB 2 ข้อ 2 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน
EB 2 ข้อ 3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง)
EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศแผนภายใน 30 วันทำการ(งบประมาณ)
EB 2 ข้อ 3.2 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - 12 มิถุนายน 2563
EB 2 ข้อ 3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ)
EB 2 ข้อ 3.4 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อสั่งการ
         Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 3 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - 12 มิถุนายน 2563
         Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
        Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
        Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
        ข้อ1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ
        ข้อ2 แผนโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
        ข้อ3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
        ข้อ4 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
        ข้อ5 ภาพกิจกรรม
                5.1 ภาพกิจกรรมภายนอกโรงพยาบาล
                5.2 ภาพกิจกรรมภายในโรงพยาบาล
        Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        ข้อ1 เผยแพร่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
        ข้อ2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
        ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
        ข้อ4 รายงานผลการดำเนินงาน
        ข้อ5.1 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        ข้อ5.2 Print Screen จากเว็บไซต์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
          ข้อ1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
          ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
          ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
          ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          ข้อ1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
          ข้อ1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
          ข้อ1.7 พระราชบัญญัติมาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
          ข้อ1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
          ข้อ1.9 ข้อบังคัลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
          ข้อ1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          ข้อ1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
      2.นโนบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
      3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
      4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ
         ทุจริตและประพฤติมิชอบ
      6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
      7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
           ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
         Print Screen จากเว็บไซต์
      8.มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
      9.มาตฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
         ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
         Print Screen จากเว็บไซต์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติการประจำปี
          Print Screen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)
          Print Screen จากเว็บไซต์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
          Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          Print Screen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกัยการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรองปีงบประมาณ
          Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
          Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
           Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
          Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
           Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
         Print Screen จากเว็บไซต์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
          Print Screen จากเว็บไซต์     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
          Print Screen จากเว็บไซต์   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
          Print Screen จากเว็บไซต์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
          Print Screen จากเว็บไซต์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
          Print Screen จากเว็บไซต์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          Print Screen จากเว็บไซต์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
          Print Screen จากเว็บไซต์  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by MakeWebEasy.com