วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มุ่งเน้นด้านอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ภารกิจ / Mission
พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
พัฒนาระบบบริการเชิงรุกโดยให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานโดยยึดหลักองค์รวม
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
ร่วมมือและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ค่านิยมร่วมขององค์กร / TEAM
Teamwork : การรักษาและการทำงานเป็นทีม
Empowerment : การเสริมพลังกันและกัน
Accuracy : มีความถูกต้องแม่นยำในการรักษา
Management & Mind : บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและมี Service Mind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 
 

Powered by MakeWebEasy.com